Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, November 19, 2008

BAHAGIAN E: BANDAR TIDAK EFISIEN


BAHAGIAN E: ASPEK BANDAR EFISIEN

PENGALAMAN 5 TAHUN


KEEFISIENAN BANDAR KUALA LUMPUR
BAHAGIAN C: RANGKING TAHAP KEEFISIENAN BANDAR

BAHAGIAN B: TAHAP KEEFISIENAN BANDAR

Ekonomi

Ekonomi yang meliputi banyak kemudahan untuk masyarakat. Secara keseluruhannya, kebanyakan responden mengatakan bahawa dalam kemudahan yang disediakan termasuklah pendidikan, bank, kewangan dan insurans, komunikasi ict, pembinaan, pembangunan hartanah dan sebagainya adalah efisien. Ini kerana kebanyakan responden mengatakan kemudahan ini mudah di dapati dan mencukupi di kawasan tempat tinggal mereka. Ini termasuklah kemudahan pendidikan iaitu sekolah dan pusat pendidikan di ketiga-tiga bandar ini adalah mencukupi untuk anak-anak mereka yang mana ia adalah penting terutama masa depan mereka. Daripada seorang responden India mengatakan bahawa beliau yang kini belajar di pusat latihan swasta mengatakan pusat pendidikan dan latihan dan swasta yang banyak telah memudahkan mereka belajar kerana ia berdekatan dengan tempat tinggal mereka tanpa perlu pergi ke pusat pendidikan yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Di samping itu, daripada hasil temubual kami dengan pelajar, selepas tamat persekolahan, mereka akan pergi ke pusat tusyen. Ini menunjukkan terdapat banyak pusat tusyen swasta yang memberikan pendidikan kepada pelajar. Manakala dari segi komunikasi juga efisyen iaitu dapat dilihat wujudnya banyak cybercafé, kedai komputer malah ada sesetengah restoran telah memasang kemudahan wi-fi untuk pelanggan mereka yang datang ke kedai mereka dan memperlihatkan jaringan komunikasi kini kian meningkat mengikut peredaran semasa. Selain itu dari segi pembinaan juga adalah efisyen kerana di Bandar Kajang khususnya terdapat pusat membeli belah yang banyak yang di bina untuk kemudahan masyarakat yang dulunya hanya Metro Kajang tetapi kini telah dibina Metro point. Selain itu kemudahan pengangkutan termasuklah bas dan teksi yang banyak memudahkan mereka untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara bahagian yang kurang efisyen termasuklah sektor perhotelan, pelancongan dan hiburan. Hasil daripada maklum balas responden mengatakan bahawa sektor pelancongan di Bandar mereka sangat kurang promosi yang dilakukan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang. Ini kerana apabila ditanya apakah tempat pelancongan yang ada dikawasan mereka, responden juga tidak pasti apakah tarikan pelancongan yang ada di tempat mereka. Di bandar semenyih terdapat air terjun tetapi menurut responden kawasan air terjun di tempat itu kurang di jaga kebersihannya yang mana kawasan itu adalah kawasan untuk pengunjung luar datang untuk berekreasi. Oleh itu, pihak majllis perbandaran perlu meneliti perkara ini serta mengambil langkah untuk memperkembangkan sektor pelancongan. Perhotelan juga dikatakan kurang efisien kerana didapati perkhidmatan perhotelan yang ada di bandar kajian masih kurang dan rancanga MPKj untuk membina hotel perlulah bersesuaian dengan tempat yang ingin dibina supaya tiada masalah yang boleh menimbulkan ketidakpuashatian masyarkat.


utiliti
Seterusnya dalam kajian penyelidikan turut meliputi bahagian utiliti termasuklah kemudahan pendidikan meliputi tabika, sekolah rendah dan menengah dan kemudahan sekolah antarabangsa. Ketiga-tiga jenis pendidikan khususnya tabika dan tahap sekolah rendah dan menengah wujud dalam ketiga-tiga bandar ini. Selain itu kemudahan kesihatan swasta juga adalah efisien kerana wujud pusat kesihatan swasta yang banyak dalam menjaga masyarakatnya daripada sebarang penyakit. Disamping itu juga, kemudahan kawasan terbuka dan taman rekreasi serta kemudahan pusat riadah swasta adalah efisien menurut kebanyakan responden. Selain itu kemudahan tempat beribadat juga dikatakan efisien oleh mereka kerana kebanyakan tempat beribadat di kawasan tempat tinggal mereka adalah mencukupi dan setakat mereka berpuas hati. Selain itu kemudahan lain seperti pusat ict, stadium, perpustakaan awam, pasar, medan selera dan sebagainya adalah efisien. Disini dapat dilihat dalam ketiga-tiga Bandar ini adalah efisen yang mana ketiga-tiga Bandar ini penyediaan kemudahan oleh MPKj ini adalah menepati apa yang masyarakat inginkan.

infrastruktur
Daripada hasil keseluruhan maklum balas daripada responden mengenai infrastruktur adalah efisien dimana dapat dilihat infrastruktur bekalan air, elektrik,balai bomba, jaringan jalan raya, rangkaian telekomunikasi ict dan sebagainya adalah efisien . walaupun keseluruhan infrastruktur bekalan air adalah mencukupi di kebanyakan kawasan kajian, tetapi masalah bekalan air ini berlaku di Bandar Baru Bangi. Menurut seorang responden, taman perumahan di tempat tinggal beliau sering mengalami masalah ketiadaan air yang disebabkan oleh proses kerja pembaikan bekalan paip air yang berdekatan dengantempat tinggal mereka. Yang meyebabkan mereka tidak berpuas hati disebabkan proses kerja pembaikan paip mengambil masa yang lama dan sekaligus telah mengganggu kerja harian mereka yang perlu menggunakan air untuk pelbagai kegiatan harian. Di samping itu juga sistem pelupusan pepejal dan kutipan sampah adalah efisien di kebanyakan tempat tetapi ada sesetengah tempat ini juga mengalami masalah kelambatan pengambilan sampah oleh pihak tertentu. Masalah sistem saliran, perparitan dan kawalan banjir adalah masalah yang sering berlaku di kawasan sekitar Bandar Kajang khususnya di Bandar Kajang itu sendiri . kebanyakan responden mengatakan masalah sistem saliran dan kawalan banjir ini adalah kurang efisien. Menurut responden, di Bandar Kajang kerap berlaku banjir yang mana walaupun hujan yang lebat telah menyebabkan banjir walaupun dalam masa 2 jam. Ini dapat dibuktikan apabila Metro Kajang mengalami masalah yang sama apabila air hujan telah memasuki ruang tempat jual barangan dan menyebabkan ia terpaksa ditutup untuk beberapa hari. Ini dapat dilihat kepadatan aktiviti perniagaan telah menyebabkan tiada kawasan yang dapat menampung hjan yang lebat. Oleh itu, dalam membuat perancangan pembangunan, pihak Majlis Perbandaran Kajang perlu mengambil kira semua keadaan ini. Selain itu masalah tempat meletak kereta juga adalah masalah yang terbesar yang mana kebanyakan kawasan di bandar Kajang adalah kurang efisien yang mana kawasan tempat meletak kenderaan adalah sedikit berbanding dengan jumlah kenderaan yang banyak. Menurut responden yang bekerja di Bandar Kajang itu menyatakan bahawa punca masalah kurangnya kawasan meletak kenderaan ini disebabkan kebanyakan masyarakat yang bekerja di Bandar Kajang meletakkan kenderaan mereka seharian dan keadaan itulah yang menyebabkan kawasan parking kereta tidak mencukupi. Dan masalah ini telah pun disiarkan di dalam akhbar dan seorang daripada mereka yang menyatakan ketidakpuashatian apabila dia telah disaman oleh polis apabila telah telah meletakkan kenderaan di tempat yang salah serta beliau terpaksa menghabiskan masa yang lama untuk mencari kawasan parking walaupun ingin pergi ke satu tempat dalam tempoh yang sekejap sahaja.

imej Bandar

Manakala dalam memperlihatkan pandangan responden mengenai imej Bandar di kebanyakan Bandar yang talah menjadi kawasan kajian kami ialah hasil maklum balas responden mengenai keseluruhan imej Bandar adalah efisien. Ini dapat dilihat melalui reka bentuk bangunan, hotel dan pusat membeli belah, kawasan lapang dan hijau, aksesbiliti kemudahan bangunan dan kemuhan dan sebagainya. Melalui reka bantuk bangunan pusat membeli belah di Bandar Kajang adalah efisien iaitu dapat dilihat melalui pembinaan pusat membeli belah baru iaitu Metro point yang mana reka bentuk bangunan yang baru dan warnanya serta bangunan lain yang berada di sekitarnya yang secara tidak langsung telah menyebabkan masyarakat yang berada di sekitar Bandar Kajang ini datang untuk membeli barang di kawsan ini. Menurut seorang responden beliau yang berasal dari semenyih turut datang untuk membeli belah di Bandar Kajang kerana baginya kemudahan untuk mendapat barang di Bandar ini adalah mudah serta terdapat pelbagai jenis barang yang ditawarkan. Manakala tempat sivik kebudayaan dan enggunaan kepelbagaian kebudayaan melayu, cina dan India juga didapati efisien. Selain itu dapat dilihat dari segi pemeliharan alam sekitar adalah berada di tahap yang efisien iaitu pihak Majlis Perbandaran Kajang telah mengambil pelbagai inisiatif untuk menjaga pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Ruang rehat serta ruang pejalan kaki adalah efisien iaitu kebanyakan kemudahan ini disediakan oelh pihak MPKj yang mana ruang pejalan kaki ini adalah penting khususnya keselamatan mereka yang kebanyakan responden bersetuju bahawa ruang pejalan kaki adalah penting dan yang perlu ada dalam sesuatu Bandar itu. Pencahayaan malam di ketiga-tiga Bandar Bandar ini adalah efisien iaitu kebanyakan kawasan mereka telah disediakan lampu jalan yang memudahkan mereka. Ini kerana tanpa ada pencahayaan yang cukup boleh membahayakan keselamatan sesorang itu jika berada di kawasan yang gelap. Pencahayaan mlam di Bandar-bandar utama juga penting dalam memperlihatkan keceriaan Bandar tersebut pada waktu malam. Selain itu juga terdapat banyak papan tanda dan billboard dilihat di kebanyakan kawasan. Dari segi keseluruhan dalam kawalan kebersihan di ketiga-tiga Bandar adalah efisien tetapi perbezaan efisien dan kurang efisien untuk pendapat responden mengenai kawalan kebersihan hanya sedikit perbezaan sahaja. Ini kerana ada sesetengah tempat juga kurang di jaga kawalan kebersihannya. Menurut responden, kawsan taman perumahannya juga kurang dijaga kebersihannya yang mana tempat membuang sampah yang tidak terurus serta sikap masyarakat yang membuang sampah tanpa perlu menjaga kebersihan di kawasan perumahan mereka.

Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan jalan raya adalah penting dalam memudahkan seseorang itu untuk pergi ke seseuatu tempat. Begitu juga jika dilihat dalam konteks pengangkutan di kawasan kajian iaitu bandar semenyih, Kajang dan Bandar Baru Bangi. Kebanyakan responden mengatakan kemudahan pengangkutan antara bandar, sistem pengangkutan dalam bandar serta lebuhraya dan rangkaian adalah efisien. Kebanyakan responden mengatakan bahawa pengangkutan termasuklah bas dan teksi mudah didapati di kawasan mereka. Daripada hasil tinjauan kami di bandar Kajang mempunyai banyak perkhidmatan bas yang membawa penumpang ke tempat mereka ingin tujui. ini dapat dilihat seseorang itu amat mudah untuk mendapatkan bas kerana terdapat banyak destinasi bas itu akan pergi termasuklah Semenyih dan juga Bandar Baru Bangi serta mempunyai kadar tambang bas yang murah kira-kira RM 0.70 dan tambang bas bagi rapid ialh RM 1.00. Di samping itu juga, kemudahan jaringan jalan raya dan lebuh raya juga adalah efisien yang mana rangkaian jalan raya yang banyak untuk pergi ke sesuatu tempat itu menjadikan tempoh perjalanan menjadi pendek serta menjimatkan masa. Laluan motosikal juga turut disediakan oleh MPKj untuk memudahkan penunggang motosikal serta perjalanan mereka lebih selamat dan melalui hasil maklum balas responden mengatakan ia dalah efisien. Kemudahan stesen bas dan teksi yang banyak di ketiga-tiga Bandar memperlihatkan keefisenan Majlis Perbandaran Kajang dalam menyediakan kemudahan untuk masyarakat. Kemudahan lapangan terbang dan sistem pengangkutan udara serta pelabuhan, pengangkutan kargo dan kapal persiaran di kawasan kajian adalah kurang dan kebanyakan responden memberi pendapat tiada komen dalam kemudahan pengangkutan ini kerana di tempat mereka tiada pengangkutan dan kemudahan seperti ini.


perdagangan

Seterusnya dalam bahagian perdagangan hasil keseluruhan analisis mendapati bahawa secara keseluruhannya mendapati bahawa perdagangan di Bandar Kajang, bandar Baru Bangi dan Semenyih adalah efisien. Ia meliputi pusat membeli belah, kedai perabot,pasar, medan selera, perbankan, perkhidmatan insurans, stesen minyak, pusat servis kenderaan dan sebagainya adalah efisien. Bagi mereka kemudahan yang dinyatakan diatas mudah di dapati dan berdekatan dengan kawasan tempat tinggal mereka.

Perkilangan dan perindustrian
Majoriti responden mengatakan perkilangan dan perindustrian sebagai efisien. Hal ini kerana banyak pembinaan kilang untuk membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar dan penduduk dari negeri lain untuk bekerja. Kebanyakan kilang tertumpu kepada Bandar Bangi kerana kawasan ini dikenali sebagai kawasan perindustrian. Pembangunan industri perkhidmatan membuka peluang kepada penduduk tempatan dan penduduk yang datang ke kawasan ini untuk bekerja. Pengambilan tenaga kerja yang ramai menggalakkan lagi tumpuan penduduk untuk bekerja di kawasan perkilangan. Hal ini disebabkan pengiklanan peluang pekerjaan yang meluas di media massa terutama surat khabar mengenai peluang pekerjaan menggalakan anak-anak muda berhijrah ke kawasan ini kerana peluang pekerjaan yang banyak dan mampu menampung ramai pekerja disebabkan banyak terbinanya kilang-kilang.

Perlancongan dan budaya

Responden yang telah kami temui di ketiga-tiga bandar menyatakan bahawa perlancongan dan budaya di kawasan ini kurang efisien. Kawasan perlancongan yang kurang menyebabkan kawasan tiada daya tarikan untuk menggalakkan aktiviti ekonomi. Kawasan perlancongan yang ada tidak dikenali ramai dan hanya diketahui oleh sebilangan penduduk. Kawasan tersebut tiada promosi menyebabkan kawasan perlancongan yang mampu menarik pelancong supaya melancong di kawasan tersebut tiada. Kajang hanya dikenali oleh pelancong kerana terdapatnya makanan satay yang terkenal di Malaysia. Satay Hj Shamuri sangat terkenal di Kajang dan merupakan produk perlancongan yang berjaya menarik perlancong untuk melancong di Kajang. Perkhidmatan pengangkutan awam yang mencukupi menggalakan aktiviti perlancongan. Namun begitu, produk perlancongan yang kurang di ketiga-tiga kawasan meyebabkan aktiviti perlancongan yang mampu menarik pelancong kurang mendapat sambutan. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa kualiti aktiviti perlancongan kurang efisien disebabkan tindakan daripada pihak berwajib untuk memajukan perlancongan di kawasan pentadbirannya kurang malah tiada pun aktiviti perlancongan yang mampu menarik perlancong sama ada pelancong dalam Negara ataupu luar Negara. Kawasan yang mampu menarik perlancongan tidak dibangunkan dan dibiarkan sahaja kawasan tersebut diliputi dengan semak samun.

Perumahan
Pembinaan perumahan yang banyak pada hari ini menggambarkan bahawa permintaan penduduk terhadap perumahan amat menggalakkan dan penawaran yang dibuat oleh pihak berkuasan juga menggalakkan. Penawaran perumahan pelbagai jenis menggambarkan bahawa pihak kontraktor yang membina rumah ini mementingkan pengguna kerana mampu menyediakan perumahan berdasarkan pendapatan isi rumah. Hal ini kerana terdapatnya pembinaan rumah mengikut jenis iaitu perumahan kos rendah, sederhana , dan mewah. Semua penduduk boleh membeli rumah berdasarkan pendapat mereka. Kemudahan masyarakat yang lengkap di kawasan perumahan menggalakan lagi pembinaan perumahan. Namun begitu, sistem peparitan yang kurang efisien menyebabkan berlakunya masalah banjir dan penyakit berjangkit yang bahaya kepada penduduk. Harga rumah yang mahal di kawasan Bandar menyebabkan responden tidak berpuas hati kerana pendapatan mereka tidak mampu untuk membeli rumah tersebut. Rata-rata responden mempunyai pendapat yang sederhana berbadning harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal.

Keselamatan dan kawalan
Hasil kajian di ketiga-tiga Bandar mendapati responden mengatakan keselamatan dan kawalan berada pada tahap efisien. Hasil daripada kajian kami mendapati bahawa responden tidak mempunyai pendapat mengenai polis pelancong kerana kurangnya aktiviti perlancongan atau lebih tepat lagi tiada produk perlancongan yang menarik untuk adanya polis pelancong. Kami mendapati bahawa vandalisme masih lagi terdapat di kawasan kajian. Hasil daripada kajian, kami mendapati bahawa vendalisme mempunyai keputusan yang hampir sama iaitu efisien dan kurang efisen. Hal ini disebabkan masih ada lagi vandalisme walaupun terdapatnya kawalan oleh pihak berwajib. Kawalan penyakit berjangkit dan pencegahan denggi pada tahap efisien. Namun, terdapat responden yang memberitahu bahawa pihak hanya ambil tindakan susulan selepas terjadinya sesuatu kes. Mereka mengharapkan pihak berkuasa membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali sebulan supaya menjamin tahap kesihatan penduduk. Salah seorang responden yang kami temui menceritakan bahawa rumh jirannya pernah dimasuki dan tempoh pihak polis sampai ketempat kejadian selama satu jam dan membolehkan pencuri melarikan diri. Responden ini tidak berpuas hati dengan kecekapan pihak polis dalam menangani masalah ini.

Governans
Keseluruhan responden berpendapat governans pada tahap efisien. Ini terbukti dengan setiap pandangan responden. Namun begitu majoriti responden tidak mengetahui apa itu Program Agenda 21 disebabkan kurangnya penerapan tentang program ini. Program ini adalah program pembangunan mampan dan pembangunan lestari yang ingin dibangunkan oleh Negara kita. Pembangunan kawasan terbiar di kawasan ini menyebabkan responden kami memilih keefisienan program tersebut kerana mampu untuk memberi kemajuan pembangunan di kawasan ini. Responden juga tidak mengetahui tentang pusat sehenti pelaburan kerana tidak diberi pendedahan oleh pihak yang berkaitan.

Alam sekitar

Majoriti responden berpendapat bahawa kawasan yang mereka duduki adalah efisien dari sudut alam sekitar. Terdapat beberapa perkara yang menyebabkan keefisienan kawasan responden kurang efisien iaitu dari segi kualiti air sungai dan kawasan banjir dan mudah tenggelam. Hal ini kerana sungai pada hari ini telah tercemar dengan sisa-sisa sampah sarap ataupun sisa-sisa dari perkilangan. Air sungai menjadi keruh kerana terdapatnya pembangunan di kawasan sekitar sungai. Pembuangan sampah sarap oleh orang yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai menggalakkan lagi pencemaran. Air sungai kini tidak boleh lagi untuk diminum kerana dikhuatiri mempunyai bakteria yang merbahaya kepada tubuh manusia. Kawasan tempat tinggal penduduk mudah mengalami banjir apabila hujan turun dengn lebat dan lama. Kawasan banjir dan mudah tenggelam kurang efisien kerana sesetengah kawasan mudah mengalami banjir walaupun hujan turun dengan sekejap. Responden juga tidak mengetahui tentang pusat maklumat bencana untuk mendapatkan maklumat sekiranya berlaku sesuat bencana. Responden juga tidak didedahkan dngan program tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui kepentingan maklumat bencana.

Perkhidmatan secara online/e-governans

Perkhidmtatan secara omline/e-governans msih baru bagi kehidupan sesetengah responden. Majoriti responden memberikan tiada komen kerana tidak pernah menggunakan perkhidmatan secara online kerana selama ini mereka menggunakan scara manual iaitu dengan mendapatkan borang ataupun membayar cukai dan lesen di pejabat kerajaan yang berkenaan. Kebanyakan responden memberitahu mereka tidak pandai menggunakan computer dan menganggap perkhidmatan secara online sangat susah berbanding secara manual. Sesetengah responden memberitahu mereka senang dengan perkhidmatan ini kerana boleh dibuat dimana-mana dan pada bila-bila masa. Kebanyakan responden yang berkejaya menggunakan internet untuk mencari sesuatu maklumat dan menganggap perkhidmatan ini bagus kerana mereka boleh melayarinya pada bila-bila masa.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
Bangsa
Dalam melakukan kajian projek efi-city di Kajang, kami telah mendapatkan 45 orang responden yang terdiri daripada 29 orang responden lelaki (64.4%) dan 16 orang responden perempuan (35.6%). Umur responden yang terlibat pula bermula umur 17 sehimgga 66 tahun dan bangsa Melayu mencatatkan jumlah responden terbanyak iaitu seramai 17 orang (37.8%), Cina 15 orang (33.3%),India sebanyak 11 orang (24.4%) manakala bangsa lain-lain sebanyak 2 orang (4.4%).

Tahap Pendidikan

Bagi tahap pendidikan dalam kalangan responden pula, terdapat 3 orang responden yang tidak bersekolah iaitu mewakili 6.7% daripada jumlah keseluruhan responden. 8 orang (17.8%) mendapat pendidikan sehingga ke peringkat PMR, 19 orang (42.2%) SPM dan 4 orang (8.9%) sehingga peringkat STPM. Manakala responden yang mempunyai tahap pendidikan Diploma adalah seramai 7 orang atau 15.6% dari keseluruhan, peringkat Ijazah Pertama 3 orang (6.7%), dan lain-lain 1 orang (2.2%). Secara keseluruhannya, responden kami terdiri daripada mereka yang mendapat tahap pendidikan sehingga peringkat SPM dan bagi mereka yang tidak bersekolah/sekolah rendah adalah terdiri daripada responden yang telah berumur.

Negeri Asal
Rata-rata responden yang terlibat merupakan penduduk yang sememangnya berasal dari negeri Selangor sendiri iaitu sebanyak 57.8% iaitu melebihi separuh dari jumlah keseluruhan responden.
Tempat tinggal semasa

Dalam melakukan kajian ini, kami mendapatkan responden yang tinggal di daerah kajang mengikut pecahan bandar iaitu seramai 23 orang di bandar kajang, 14 orang di semenyih dan 8 orang di kawasan bangi.